Polityka prywatności
W celu zapisów oraz organizacji zawodów i usług za pośrednictwem strony internetowej “www.kartmasters.pl przez Vikay Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 66/15 ( dalej zwaną również - Kart Masters ) zbiera i przetwarza dane osobowe osób fizycznych (dalej - Użytkowników strony ) zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679).
1. Strony, do których odnosi się niniejsza Polityka prywatności
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony internetowej www.kartmaster.pl oraz jej części składowych i podstron (dalej - Witryna). Odwiedzając Witrynę, Użytkownik wyraża zgodę na aktualne i przyszłe warunki niniejszej Polityki prywatności. Jeśli Użytkownik nie wyraża na nie zgody powinien opuścić Witrynę.
2. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
2.1. Zgłaszając się do zawodów na stronie internetowej, Użytkownik podaje swoje dane osobowe w formularzu rejestracyjnym oraz w swoim profilu - imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, datę urodzenia, nazwę użytkownika, hasło, kontakt do osoby ICE.
2.2. Zgłaszając się do zawodów na stronie internetowej, Użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez „Kart Masters” jego danych osobowych zapisanych w formularzu rejestracyjnym oraz na jego koncie (w tym przez osoby trzecie) w dowolny sposób, włączając w to zbieranie,systematyzację, gromadzenie, przechowywanie, doprecyzowanie (aktualizację, zmianę), wykorzystywanie, rozpowszechnianie (w tym przeniesienie), odtwarzanie, elektroniczne kopiowanie, depersonalizację, blokowanie, usuwanie, a także na wspomniane już przetwarzanie innych danych osobowych uzyskanych podczas przetwarzania ww. w celach.
Wyrażam zgodę na publikację wizerunku na stronach internetowych, w mediach oraz w mediach społecznościowych. Zgoda niniejsza obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, powielanie i rozpowszechnianie wskazanego zdjęcia za pośrednictwem dowolnej techniki, w dowolnym celu, zgodnym z obowiązującym prawem.
Jednonożnie oświadczam, że zrzekam się wszelkich moich praw związanych kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego wykorzystania poniżej wskazanego zdjęcia, a takie w przypadku wykorzystania go w celu łączenia z innymi obrazami za pośrednictwem technik cyfrowych lub wszelkich technik plastycznych i graficznych, kolażu, zmiany kolorystyki i nasycenia barw.
2.3. Zgłaszając się do zawodów na stronie internetowej, Użytkownik potwierdza swoją zdolność prawną oraz to, że działa z własnej woli i we własnym interesie. 2.4. Użytkownik wyraża zgodę na to, aby adres e-mail, podany w formularzu zamówienia oraz na jego koncie, został uznany za zwykły podpis elektroniczny zgodnie z przepisami prawa.
2.5. Dane osobowe podane przez Użytkownika strony wykorzystywane są w celach przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności. Ponadto, jeżeli Użytkownik strony intenetowej www.kartmasters.pl zarejestrował się to tym samym wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Vikay Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do organizacji “ Kart Masters” zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.U.UE.L.2016.1.19.1).
3. Ochrona danych osobowych
„Vikay” Sp. z o.o. zobowiązuje się do użycia niezbędnych środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym lub przypadkowym dostępem, zniszczeniem, modyfikacją, zablokowaniem, kopiowaniem, rozpowszechnianiem, a także przed innymi bezprawnymi działaniami osób trzecich z ich udziałem.
4. Ujawnianie oraz przekazywanie danych osobowych osobom trzecim „Vikay” Sp z o.o. nie przekazuje danych osobowych Użytkowników osobom trzecim w żaden inny sposób, niż ten opisany w niniejszej Polityce Prywatności oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
4.1. Dane osobowe Kupujących oraz inne informacje na ich temat mogą być ujawniane i przetwarzane przez osoby trzecie, którym „VIkay” Sp. z o.o. zlecił wykonanie określonych usług związanych z Witryną – np. przetwarzanie informacji w celach statystycznych i marketingowych, testowanie strony, usługi hostingowe serwerów i urządzeń sieciowych, usługi prawne itp. Takimi osobami mogą być dostawcy usług płatniczych, telefoniczna obsługa klienta, firmy transportowe i kurierskie oraz inne osoby zajmujące się przetwarzaniem i realizacją czynności płatniczych i księgowych, obsługą prawną oraz innymi czynnościami związanymi z usługami świadczonymi za pośrednictwem strony. Dane te mogą zostać ujawnione wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej czynności. Osoby trzecie będą działać jako podmioty przetwarzające dane w imieniu „Vikay” Sp.z o.o. i będą zobowiązane ściśle przestrzegać instrukcji „FIZI PUBLISHING” Sp.z o.o. i wyłącznie w celach przewidzianych w Polityce Prywatności.
4.2. Kart Masters może udostępnić dane osobowe osobom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, w tym na żądanie właściwego organu państwowego lub sądowego, a także, gdy jest to niezbędne dla ochrony praw i prawnie uzasadnionych interesów „Vikay” Sp.z o.o. lub użytkowników strony.
4.3. „Vikay” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą zostać poniesione przez Użytkownika w wyniku ujawnienia jego nazwy użytkownika i hasła osobom trzecim.
5. Pliki cookie i programy stron trzecich
5.1. Witryna może wykorzystywać technologię plików cookie w celu ułatwienia odwiedzin storny oraz zbierania danych statystycznych. Technologia cookies nie przechowuje danych osobowych Użytkownika. Plik cookie to mały plik zawierający litery i cyfry, który jest przechowywany na komputerze lub urządzeniu Użytkownika podczas odwiedzania strony. Można nie zgodzić się na wykorzystywanie plików cookie. Uznaje się, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookie, jeśli ustawienia/konfiguracja jego przeglądarki zezwalają mu na ich akceptację w odpowiednim czasie.
5.2. Następujące programy i rozwiązania internetowe mogą być używane w Witrynie, uzyskiwać dostęp do adresu IP Użytkownika i analizować zachowanie Użytkownika podczas korzystania z strony:
Facebook login
Google+ login
Google Analytics
Google Tag Manager
Facebook Pixel
Facebook Even Tracking
6. Dostęp do danych osobowych lub zmiana danych osobowych
6.1. Użytkownik strony może w każdej chwili przejrzeć i zmienić dane w swoim profilu. W tym przypadku wymagany jest kontakt mailowy.
6.2. Użytkownik strony może również usunąć swoje dane osobowe i swój profil za pośrednictwem „Vikay” Sp.z o.o. Informacja musi być wysłana drogą mailową. W przypadku usunięcia konta na stronie www.kartmasters.pl. ma prawo zatrzymać dane osobowe Użytkownika strony na okres przewidziany przepisami prawa, w celu realizacji swoich zobowiązań wynikających z Umowy Ofertowej, a także wykonania innych czynności przewidzianych i dozwolonych przez prawo.
7. Przekazywanie danych osobowych poza UE
Dane osobowe Użytkowników strony mogą być swobodnie przekazywane za granicę do innych krajów europejskich, a także poza granice Unii Europejskiej. W przypadku, gdy „Vikay” Sp.z o.o. przekazuje dane osobowe poza granice Unii Europejskiej, „Vikay” Sp.z o.o. podejmuje rozsądne środki i gwarantuje ochronę danych osobowych zgodnie z art. 44, 45 i 46 RODO.
8. Prawa osób, których dane dotyczą Zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Użytkownikowi strony przysługują określone prawa w zakresie ochrony danych osobowych:
8.1. Prawo do informacji.
Użytkownik ma prawo do otrzymania informacji nt. przetwarzania jego danych osobowych przez Vikay Sp.z o.o.
8.2. Prawo dostępu.
Użytkownik ma prawo do otrzymania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, dostępu do nich oraz do informacji o zakresie ich przetwarzania oraz do informacji o przysługujących mu prawach w związku z prawem dostępu.
8.3. Prawo do sprostowania.
Użytkownik ma prawo żądać sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niekompletne.
8.4. Prawo do bycia zapomnianym.
Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia danych, chyba że istnieją istotne przesłanki do ich przetwarzania i/lub obowiązek prawny.
8.5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
Rozporządzenie przewiduje możliwość ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, jeżeli zachodzą ku temu podstawy.
8.6. Prawo do powiadomienia osób trzecich.
Użytkownik ma prawo zażądać od Vikay Sp.z o.o. zawiadomienia osób trzecich, którym ujawniono jego dane osobowe, o prostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu stopnia przetwarzania danych osobowych, chyba że nie będzie to możliwe.
8.7. Prawo do wycofania zgody.
Użytkownik ma w każdej chwili prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie to nie ma wpływu na legalność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. 8.8. Prawo do przenoszenia danych.
Użytkownik ma prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, prostym nadającym się do odczytu maszynowego formacie udostępnione przez niego dane osobowe, które go dotyczą, oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi według własnego uznania.
8.9. Prawo do wycofania zgody.
W przypadku usług świadczonych na podstawie zgody Użytkownika,
8.10. Prawo do sprzeciwu.
Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o uzasadniony interes. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu rozpatrzymy prośbę Użytkownika i jeśli jest ona uzasadniona, spełnimy ją. Jeśli uznamy, że istnieją ważne podstawy prawne do przetwarzania lub że jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń prawnych, poinformujemy o tym Użytkownika. 8.11. Prawo wniesienia skargi do organu.
Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.12. Użytkownik strony może skorzystać z prawa do zmiany danych kontaktowych, powiadomić „Vikay” Sp.z o.o. o zmianach i aktualizacji danych, otrzymywać dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez „Vikay” Sp.z o.o., zwracając się pisemnie na adres e-mail: info@kartmasters.pl
9. Zmiany w Polityce Prywatności
Vikay Sp.z o.o. może okresowo dokonywać zmian w Polityce Prywatności. W takim przypadku w zmienionej wersji wskazana będzie data aktualizacji. Zmieniona wersja zaczyna obowiązywać z chwilą opublikowania jej na stronie www.kartmasters.pl. Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik uzna, że Witryna nie przestrzega niniejszej Polityki prywatności, prosimy o powiadomienie nas drogą mailową.

Aktualna wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 18 listopada 2023 roku.
Partnerzy